आत्मनिर्भर पर्याप्त रूपमा अस्तित्वमा रहेको व्यक्ति (तिब्बती: gang zag rang rkya thub pa'i rdzas Yod)

एक आत्म जो समुच्चय देखि स्वतन्त्र पहिचान गर्न सकिन्छ। यस्तो आत्म अस्तित्व छैन।