आत्म-ग्रहण (आत्माग्रह, अट्टागाहा, तिब्बती: bdag 'dzin)

अन्तरनिहित अस्तित्व ग्रहण गर्ने ।