आत्म-अस्तित्व

कुनै पनि कुरामा निर्भर बिना अस्तित्वमा सक्षम हुनु, यो कारण होस् र अवस्था, भागहरू, वा दिमाग जसले यसलाई कल्पना गर्छ र यसलाई लेबल गर्दछ। यस प्रकारको अस्तित्व सबै अस्तित्वहरूमा अस्वीकार गरिएको छ, दुबै व्यक्ति र अन्य घटना.