आत्मकेन्द्रितता

(१) सामान्यतया, अरू सबैको तुलनामा हाम्रो आफ्नै खुशीलाई बढी महत्त्वपूर्ण मान्ने मनोवृत्ति, (२) आफ्नो व्यक्तिगत मुक्ति मात्र खोज्ने मनोवृत्ति।