धर्मशास्त्रीय अधिकार

भरपर्दो मान्ने तीनवटा मापदण्डहरू पूरा गरेको शास्त्रमा भर पर्दै।