सौरान्तिका-स्वतान्त्रिका मध्यमाका

A महायान बाह्य वस्तुहरू स्वीकार गर्ने र अन्तर्निहित अस्तित्वलाई अन्ततः तर परम्परागत रूपमा अस्वीकार गर्ने सिद्धान्त प्रणाली।