sanzen

जेन परम्परा मा एक शिक्षक र विद्यार्थी बीच एक निजी बैठक।