sanghavasesa (पाली: sanghadisesa)

दोस्रो सबैभन्दा गम्भीर कोटिहरू उपदेशहरू भिक्षु र भिक्षुणीहरूको लागि।