shaha

कुनै पनि व्यक्ति जसले प्रत्यक्ष र गैर-वैचारिक रूपमा शून्यता महसुस गर्दछ। अझ सामान्य अर्थमा, shaha कम्तिमा चार नियुक्त भिक्षु र ननहरूको समुदायलाई बुझाउँछ।