saiksadharma (पाली: sekhiya, skyhya)

प्रशिक्षण नियमहरू। को एक वर्ग उपदेशहरू मा प्रतिमोक्ष सूत्र.

पर्यायवाची:
शिक्षाकारनिया