समीक्षा ज्ञान (पाली: paccavekkhaṇañāṇa)

स्ट्रिम-इन्टररहरू, एक पटक फर्कनेहरू, र न-फर्कनेहरूमा, यो पछिको ज्ञान हो।ध्यान बाटोको समीक्षा गर्ने समय, त्यसको फल, त्यागिएका अशुद्धताहरू, बाँकी रहेका अशुद्धताहरू, र निर्वाण। अर्हतहरूसँग बाँकी रहेका अशुद्धताहरूको समीक्षा गर्ने ज्ञान छैन।