भरपर्दो ज्ञातक (प्रमाण)

एक गैर भ्रामक जागरूकता जुन यसको गिरफ्तार गरिएको वस्तुको सन्दर्भमा अपरिवर्तनीय छ र जसले हामीलाई हाम्रो उद्देश्य पूरा गर्न सक्षम बनाउँछ।