आधिकारिक गवाहीमा आधारित विश्वसनीय ज्ञातक

धेरै अस्पष्ट जान्ने एक अनुमानित ज्ञातक घटना जुन प्रत्यक्ष अनुभूतिकर्ता वा अन्य अनुमानित भरपर्दो कग्नाइजरहरू मार्फत स्थापित गर्न सकिँदैन तर विश्वासयोग्य व्यक्ति वा धर्मशास्त्र जस्ता विश्वसनीय स्रोतको आधिकारिक गवाहीमा भर परेर मात्र।