उदाहरणको आधारमा भरपर्दो कोग्नाइजर

इन्फरेन्शियल कोग्नाइजरहरू जसले आफ्नो वस्तुलाई यो अरूसँग मिल्दोजुल्दो छ भनेर बुझेर महसुस गर्छन्।