सापेक्ष संसार

कार्यको संसार, निर्भर रूपमा उत्पन्न हुने चीजहरू।