शुद्ध दर्शन शिक्षा

को शुद्ध दर्शनबाट उत्पन्न शिक्षाहरू ध्यान देवता मा एक वास्तविक मास्टर द्वारा देखियो ध्यान.