शुद्ध आधारहरू

आठौं, नवौं र दशौं bodhisattva मैदान। यी बोधिसत्वहरूले सबै पीडादायी अस्पष्टताहरू हटाएका छन्।