उत्पादन प्रकृतिहीन (उत्पत्ती-निःस्वभावता, तिब्बती: skye ba ngo bo nyid med pa)

निर्भर प्रकृतिको गुण: तिनीहरू कारणहरूबाट उत्पन्न हुन्छन् जुन ए फरक प्रकृति आफैं भन्दा र कारणहरूबाट उत्पन्न हुँदैन जुन आफैं जस्तै प्रकृति हो।