प्रोबिङ जागरूकता (तर्क चेतना, युक्तिज्ञा, तिब्बती: रिग्स शेस)

विश्लेषण गर्न तर्क प्रयोग गर्ने वा प्रयोग गरेको चेतना परम प्रकृति कुनै वस्तुको। यो या त वैचारिक वा गैरवैचारिक हुन सक्छ।