अनुवर्ती प्राप्तिको प्रारम्भिक ज्ञान (पृष्टलब्ध-ज्ञान, तिब्बती: rjes thob ye shes)

मुक्त मार्गबाट ​​उत्पन्न भएको व्यक्तिको पछिल्ला स्पष्ट अनुभूति।