ध्यानात्मक इक्विपाइजको प्राचीन ज्ञान (समाहितज्ञान, तिब्बती: मन्यम् बझाग ये शे)

एक स्पष्ट अनुभूति जसले शून्यतालाई प्रत्यक्ष र गैर-वैकल्पिक रूपमा एकाग्रताको साथ बुझ्दछ जुन शान्ति र अन्तरदृष्टि को संघ.