प्राचीन ज्ञान (ज्ञान, तिब्बती: ये शेस)

बाटोमा प्रवेश गरेको कसैको निरन्तरतामा अनुभूति।