प्राथमिक चेतना (विज्ञान)

एक चेतना जसले वस्तुको उपस्थिति वा आधारभूत अस्तित्वलाई बुझ्छ; त्यहाँ छ प्रकारका प्राथमिक चेतनाहरू छन्: दृश्य, श्रवण, घ्राण, स्वाद, स्पर्श, र मानसिक।