मौलिक पदार्थ (आधारभूत प्रकृति, प्रकृति, पाकति, तिब्बती: रंग बिझिन)

एक साँच्चै अवस्थित पदार्थ जसबाट सबै कुरा सिर्जना गरिएको छ, गैर-बौद्ध द्वारा दाबी सांख्य स्कूल।