पूजाहारी

विभिन्न जापानी बौद्ध परम्पराहरूबाट गैर-ब्रह्मचारी बौद्ध पादरीहरू।