ध्यानका लागि तयारी चरणहरू (पहुँच, तयारी, सामन्तक, तिब्बती: bsam gtan po'i nyer bsdogs)

को चरणहरू ध्यान जसले मनलाई वास्तविक ध्यानमा प्रवेश गर्न तयार गर्छ।