प्रारम्भिक चिन्ह (पाली: परिक्कम्मा-निमित)

भौतिक वस्तुको प्रारम्भिक वैचारिक रूप - उदाहरणका लागि, काशिन - मानसिक चेतनामा।