प्रव्राज्य

घरबाट घरबारविहीन राज्यमा जाने अध्यादेश प्रक्रिया।