प्रवरण (पाली: pavāraṇā; तिब्बती: gagye)

समापन समारोहमा गर्मी वापसी (वर्षा रिट्रीट)।

पर्यायवाची:
प्रतिक्रियाको लागि निमन्त्रणा