प्रज्ञापारमिता

बुद्धिको पूर्णता, जुन वर्गको विषय हो महायान यस नामबाट सूत्रहरू।