स्थिति (व्यवस्था, तिब्बती: bzhag pa)

एक वस्तु स्थापित गर्न, निर्धारण गर्न, वा पोष्टुलेट गर्न; नामित गर्न।