प्रदूषित (दूषित, आश्रव, आस्व, तिब्बती: zag pa)

अज्ञानता वा यसको विलम्बताको प्रभावमा।