घटना

जसले आफ्नो अस्तित्व राख्छ। सामान्यतया, यो पर्यायवाची छ ज्ञान को वस्तु र सबै अस्तित्वहरूलाई बुझाउँछ। व्यक्ति र को आत्म-समर्थनको सन्दर्भमा घटनातर, "घटना"व्यक्ति बाहेक सबै अस्तित्वहरु लाई बुझाउँछ।