अनुमति अनुष्ठान (तिब्बती: rjes snang)

एक ध्यान समारोह जसमा प्राप्तकर्ताले जागृत देवताको प्रेरणा प्राप्त गर्दछ जीउ, वाणी र मनले त्यस देवताको अभ्यास गर्न योग्य हुन्छ ।