ग्रहणशील रूप (विजप्ति-रूप)

रूपहरू जुन इन्द्रिय संकायहरू द्वारा बुझ्न सकिन्छ।