तयारी पथ (प्रयोगमार्ग, तिब्बती: sbyor lam)

पाँच मार्गहरू मध्ये दोस्रो। यो तब सुरु हुन्छ जब एक ध्यानकर्ताले प्राप्त गर्दछ शान्तता र खालीपन मा अन्तरदृष्टि को संघ.