ध्यान मार्ग (भावनामार्ग, तिब्बती: sgom lam)

पाँच मार्गहरू मध्ये चौथो। यो तब सुरु हुन्छ जब एक ध्यानकर्ताले जन्मजात दु:खहरूलाई जराबाट हटाउन थाल्छ।