संचय मार्ग (संभारमार्ग, तिब्बती: त्शोग्स लम)

पाँच मार्ग मध्ये पहिलो। श्रावक वा एकान्त रियलाइजर वाहनमा, यो सुरु हुन्छ जब एक दिन र रात मुक्तिको आकांक्षा गर्दछ; मा महायान, यो सुरु हुन्छ जब एक सहज हुन्छ बोधचित्ता.