मार्ग (मार्ग, माग्गा, तिब्बती: लाम)

एक उच्च ज्ञाता जो अपरिचित संग जोडिएको छ त्याग.