परमारबजंग

कसैको जीवनको अवधिको लागि लिइएको पूर्व-नवसीय आदेश।