परिवार

परिक्षण। एक समय जसमा एक भिक्षुणी जसले एक संघवासी गरेको छ उसको दुष्कर्मलाई विचार गर्न समुदायबाट अलग रहन्छ।