परिनिर्वाण

मृत्यु पछि निर्वाण प्राप्त हुन्छ जब अर्हत वा बधाई मर्छ