अध्यादेश (पाली: pravrajya)

त्यो समारोह जसको माध्यमबाट एक बन्छ मठमा.