एक प्रकृति

दुई घटना जुन एकै समयमा अवस्थित छ र प्रत्यक्ष धारणामा अलग देखिँदैन एक प्रकृति.