एउटा अन्तिम गाडी

सबै प्राणीहरू-अर्हत बनेका श्रावकहरू पनि अन्ततः प्रवेश गर्नेछन् भन्ने विश्वास। महायान र बुद्ध बन्नुहोस्।