एक (एकत्व, तिब्बती: gcig)

एकल घटना; एक घटना जुन विविध छैन; समान।