कहिलेकाहीं उत्पादन

यसको कारण र कारणले मात्र उत्पादन हुन्छ अवस्था भेला भएका छन्।