अवलोकन गरिएको वस्तु (अलम्बाना, अराम्माण, तिब्बती: dmigs yul)

आधारभूत वस्तु जसलाई दिमागले त्यस वस्तुको केही पक्षहरूलाई पक्रने क्रममा जनाउँछ वा ध्यान दिन्छ।