निषेधको वस्तु (प्रतिसेध्या वा निषेध्या, तिब्बती: dgag bya)

एक अस्तित्वहीन जुन संवेदनशील प्राणीहरूले गलत रूपमा अस्तित्वको रूपमा बुझ्छन्। यसलाई तर्कद्वारा अस्वीकार वा खण्डन गरिन्छ।