ज्ञान को वस्तु

जो एक जागरूकता को एक वस्तु को रूप मा सेवा गर्न को लागी उपयुक्त छ।